Konflikthantering

GRUNDAT 1992

Konflikthantering

Människor är beroende av goda samarbetsrelationer med chefer, medarbetare, kollegor, kunder, leverantörer m fl, för att framgångsrikt nå uppsatta mål och skapa bra arbetsresultat. Det är naturligt att situationer uppstår i samarbetet där våra värderingar, åsikter och intressen står i motsats till varandra. I omorganisationer och förändringsprocesser som påverkar människors arbetssituation, är det inte ovanligt att konflikter uppstår som en följd av att olika intressen, behov eller sätt att tänka kolliderar.

 

Konflikter är en del av arbetslivet och kan, om de hanteras på ett konstruktivt sätt, bidra till att både verksamheten och människorna stärks och utvecklas. Ohanterade konflikter leder oftast till låg produktivitet och dålig psykosocial arbetsmiljö.

 

KompetensInvest erbjuder stöd i konflikthantering. Som konflikthanterare arbetar jag med intressebaserad problemlösning och systemtänkande som metod och förhållningssätt, med syfte att

 

  • Stödja parterna i konflikten att ta ett personligt ansvarstagande för den uppkomna situationen och gemensamt lösa sakfrågorna inom de ramar som verksamhetens mål och innehåll sätter

 

  • Skapa en vinna-vinna situation med lösningar som möjliggör ett fortsatt samarbete och ger förutsättningar att bygga ett nytt ömsesidigt förtroende.

 

Beslut och handlingsplaner förankras med ansvarig chef.

 

Kontakta för mer information

 

 

 

 

 

Mobil: +46(0)70-3346815 Email: ingegerd.femermo@kompetensinvest.se